Home » نظریه های بنیادی جامعه شناختی by لوئیس کوزر/ برنارد روزنبرگ
نظریه های بنیادی جامعه شناختی لوئیس کوزر/ برنارد روزنبرگ

نظریه های بنیادی جامعه شناختی

لوئیس کوزر/ برنارد روزنبرگ

Published 1387
ISBN :
Paperback
656 pages
Enter the sum

 About the Book 

پشت جلد: در کتاب حاضر گزیده ها و مقاله های اصیل جامعه شناسی غرب از سدۀ نوزدهم تا دهه های اخیر در یک جا جمع آمده است.